Ads 468x60px

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หมู่บ้านพลัม ไทย

หมู่บ้านพลัม ไทย
http://www.thaiplumvillage.org/plum_practice_index.html


ภาวนาด้วยหัวใจบทนำ
     สติเป็นพลังแห่งความตระหนักรู้ และรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะ เป็นการเฝ้ามองอย่าง ลึกซึ้ง ในทุกขณะของชีวิตประจำวัน การดำรงสติเป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างแท้จริง ดำรงอยู่กับ ปัจจุบันขณะ และกับทุกสิ่งที่รายล้อมเรา รวมทั้งกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เราสามารถโน้มนำกาย และจิตให้ผสานสอดคล้อง ในขณะที่เราล้างจาน ขับรถ หรืออาบน้ำยามเช้า
     ในหมู่บ้านพลัม เราทำกิจวัตรต่างๆ เหมือนกับที่เราอยู่กับบ้าน เช่น เดิน นั่ง ทำงาน รับประทาน อาหาร เป็นต้น แต่ที่เราเรียนรู้ที่จะทำกิจวัตรต่างๆ ด้วยลมหายใจแห่งสติ ด้วยการตระหนักรู้ ในทุกขณะ เราฝึกสติทุกๆ ขณะตลอดทั้งวัน และไม่เพียงแต่ในห้องปฏิบัติสมาธิภาวนาเท่านั้น แต่ยังปฏิบัติในครัว ในห้องน้ำ ในห้องพัก และระหว่างทางเดินด้วย
     ในการฝึกปฏิบัติร่วมกันในสังฆะเป็นชุมชน การฝึกสติของเรานำมาซึ่งความเบิกบาน ผ่อนคลาย และมั่นคง เราเป็นระฆังแห่งสติแก่กันและกัน ช่วยเหลือและตักเตือนซึ่งกันและกัน ด้วยความ ช่วยเหลือของชุมชน ตลอดช่วงการฝึกปฏิบัติ เราสามารถฝึกบ่มเพาะความสงบและเบิกบาน จากภายในและรอบตัวเรา ประดุจของขวัญสำหรับทุกๆ คนที่เรารักและห่วงใย เราสามารถบ่มเพาะ ความมั่นคงและอิสรภาพ มั่นคงในความปรารถนาอันยิ่ง และเป็นอิสระจากความกลัว ความเข้าใจผิด และความทุกข์ทรมานทั้งปวง
     เพื่อนที่รักทั้งหลาย ขอให้เรามีความสามารถและชาญฉลาดในการฝึกปฏิบัติ เข้าสู่ทุกย่างก้าว ของการปฏิบัติด้วยความกระหายใคร่รู้และเต็มไปด้วยสัมผัสแห่งการแสวงหา ให้เราฝึกปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงแต่แบบแผนและสิ่งที่ปรากฏเห็น ขอให้มีความเบิกบานในการฝึก ปฏิบัติ ด้วยความผ่อนคลายและอ่อนโยน พร้อมใจที่เปิดกว้าง
     เนื้อหาหลัก "ภาวนา ด้วยหัวใจ"

เชิญระฆังแห่งสติ

เดินเจริญสติ

นั่งสมาธิ

0 ความคิดเห็น: