Ads 468x60px

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอทำเหมืองแร่

http://www.industry.go.th/ops/pio/buriram/Lists/rule/Disp.aspx?List=7a6647e3-5e90-45e4-bc21-c74c5abdc288&ID=35

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอทำเหมืองแร่
หลักเกณฑ์ และวิธีการขอทำเหมืองแร่
          หลักเกณฑ์ และวิธีการในการยื่นคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่นั้น  กฎหมายได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอไว้เหมือนกับการยื่นขออาชญาบัตร  ส่วนเอกสารประกอบคำขอนั้นก็คล้ายกันเพิ่มเติมเฉพาะหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดทำเหมืองในเขตคำขอ  ข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับคำขออาชญาบัตรผูกขาดแร่  คำขออาชญาบัตรพิเศษ  คำขอประทานบัตรที่ผู้ขอได้ยื่นคำขอไว้แล้วและอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรที่ผู้ขอถืออยู่ในขณะที่ยื่นคำขอส่วนพื้นที่ที่สามารถยื่นคำขอประทานบัตรได้  ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ยื่นคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  และคำขอประทานบัตรไว้ก่อน  ไม่เป็นพื้นที่ที่มีผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่  หรืออาชญาบัตรพิเศษ  เว้นแต่ผู้ขอจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  และต้องไม่เป้นพื้นที่ต้องห้ามยื่นคำขอเช่นเดียวกับการยื่นคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  ขั้นตอนการขอประทานบัตรได้แสดงในแผนภูมิประกอบ
การดำเนินการคำขอประทานบัตร
          ในขั้นตอนการดำเนินการคำขอประทานบัตร  ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่จะนัดหมายผู้ขอเพื่อทำการรังวัดกำหนดเขตคำขอประทานบัตร  ตามระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  พร้อมทั้งดำเนินการในเรื่องต่างๆ คือ
          1. จัดทำประกาศเรื่องการขอประทานบัตรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการให้อำเภอและกำนันแห่งท้องที่ปิดประกาศการขอประทานบัตรตามกฎหมาย
          2. ส่งเรื่องการขอประทานบัตรให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ  และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
          3. ในกรณีเป็นพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ในความควบคุมดูแลของหน่วยราชการอื่น  ให้ส่งแผนที่คำขอและแผนที่แสดงจุดที่ตั้งพร้อมข้อมูลปริมาณและมูลค่าแร่ให้ทางการป่าไม้  หรือหน่วยราชการที่ควบคุมดูแลพื้นที่ดำเนินการ  กรณีเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์  หากเป็นที่ดินบุคคลอื่นต้องมีหนังสือแสดงการยินยอมให้ใช้ที่ดินที่มีคำรับรองของนายอำเภอประจำท้องที่ประกอบ
          4. มีหนังสือแจ้งผู้ให้ดำเนินการ  ดังนี้
 -  กรณีเป็นพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ในความควบคุมดูแลของหน่วยราชการอื่นหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในด้านการอนุญาต  ผู้ขอต้องไปติดต่อเพื่อขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆ
 -  จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  รายการคำนวณอายุประทานบัตร  และแผนผังโครงการทำเหมือง  ส่งภายในเวลาที่กำหนด
 -  นำเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณีไปตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ  ประกอบการพิจารณาว่ามีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดทำเหมืองและพิจารณาแผนผังโครงการทำเหมือง
  -  กรณีเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ หรือ 1 ปี  ให้ผู้ขอจัดทำรายงานลักษณะธรณีวทยาแหล่งแร่และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นส่งกรมทรัพยากรธรณีโดยยังไม่ต้องดำเนินการในเรื่องอื่นๆ จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา
          ประเด็นสำคัญในการดำเนินการขอประทานบัตรคือ  คำขอประทานบัตรต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ  โดยผู้ขออาจจะต้องเข้าไปชี้แจงข้อมูลกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ  มิฉะนั้น  คำขอประทานบัตรจะไม่สามารถดำเนินการได้หรือถูกยกคำขอ

0 ความคิดเห็น: