Ads 468x60px

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
http://www.oppb.coj.go.th/info.php?info=sub_menu&cid=7

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลสัมฤทธิ์

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.   
    ( ที่มา  http://203.157.168.4/post-to-day/upload/1134358738/strategic-plan-technic-2552.ppt )

2. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
    ( ที่มา  http://www.nan.go.th/webnan/e-book/data/1/pic/66-2.ppt )

3. แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
    ( ที่มา  http://www.sobkroo.com/ms_4.html )

4. ทฤษฎีและแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

5. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
    ( ที่มา  http://www.navy.mi.th/oper/pr/014ef.pdf )

6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้เครื่องมือ PART
    ( ที่มา  http://www.bb.go.th/bbkm )

0 ความคิดเห็น: