Ads 468x60px

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

แปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย

.


เขียน vbs ใน macro แปลงระหว่างเลขไทยและเลขอาราบิก

http://www.thaiall.com/blog/burin/1496/


:)  ผมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง มีความเชื่อว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

แปลงเลขไทยเป็นเลขอาราบิก
5 มี.ค.53 ทุกองค์กรย่อมมีนโยบายมากมายทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็น เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ช่วงนี้มีแนวนโยบายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นทางการเกิดขึ้นในองค์กรแห่งหนึ่ง คือ การใช้ตัวเลขในเอกสารขององค์กร ซึ่งก่อนหน้านี้มีวัฒนธรรมที่ผู้บริหารสนับสนุนให้ใช้เลขไทย ทำให้มีการใช้เลขไทยในเอกสารเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง ทำให้การเลือกใช้แบบของตัวเลขเริ่มเปลี่ยนทิศทางไป การใช้ visual basic script ใน macro ของ microsoft word ที่เขียนขึ้น 2 ฟังก์ชันคือ แบบแปลงไทยเป็นเลขอาราบิก และ เลขอาราบิกเป็นเลขไทย ทำให้การสั่งเปลี่ยนทำได้ง่าย ทดสอบกับ word2003 แล้วใช้ได้ครับ .. ลองนำไปทดสอบดูได้นะครับ
Sub arabictothai()
For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = Chr(48 + i)
.Replacement.Text = Chr(240 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
End Sub

Sub thaitoarabic()
For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = Chr(240 + i)
.Replacement.Text = Chr(48 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
End Sub
ถ้าเป็น excel ไม่ต้องใช้ function ให้กด Ctrl-A แล้วกำหนด format ของ cell ใน Number,  Custom เป็น [$-D07041E]0 ก็จะทำให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขไทย
สาธิต : http://www.youtube.com/watch?v=JNy15bLnt9k

0 ความคิดเห็น: