Ads 468x60px

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

กรมป่าไม้ แจงขั้นตอนการตัดไม้สัก-ไม้ยางต้องขออนุญาต

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 23 มีนาคม 2553 06:34:15 น.
นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงข้อกำหนดการตัดฟันไม้สัก และไม้ยาง ที่ขึ้นเองหรือปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไปใช้ประโยชน์ ว่าเนื่องจากไม้สักและไม้ยาง เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่กำหนดไว้ว่าการตัดฟันออกต้องขออนุญาต โดยในต่างจังหวัดให้ไปยื่นคำขออนุญาตทำไม้ ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดนั้น สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า กองการอนุญาต กรมป่าไม้สำหรับหลักฐานประกอบคำขอประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับคู่ฉบับของเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงาน ฉบับละ 1 บาท ส่วนค่าภาคหลวงไม้สักและไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวงนอกจากนี้การนำไม้หวงห้ามออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ประโยชน์ยังพื้นที่อื่น จะต้องยื่นคำขอออกใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่ ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ และในกรุงเทพฯให้ไปยื่นคำขอออกใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่ ณ ด่านป่าไม้กรุงเทพฯ ส่วนด่านป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ส่วนไม้อื่นๆทุกชนิด ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ราษฎรสามารถปลูกและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเสรีไม่ต้องขออนุญาตผู้ได และเพื่อความสะดวกของราษฎรในการนำไม้ไปใช้ประโยชน์สามารถไปขอให้ทางราชการอำนวยความสะดวก โดยออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยโดยยื่นคำขอหนังสือรับรองดังกล่าวที่อำเภอท้องที่ที่ไม้นั้นขึ้นอยู่สำหรับรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดหรือกลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า กองอนุญาต 

0 ความคิดเห็น: